Regulamin sklepu internetowego B.MAX

 

 

Definicje użyte w Regulaminie:

1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego B.MAX.

2.    Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego B.MAX.

4.    Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bmax.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

6.    Sprzedawca – Adam Krzewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B.MAX Krzewski sp.k. ul. Szosa Ełcka 13, 15-690 Białystok , NIP: 966-216-24-27, Regon: 521869619, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, kontaktowy numer telefonu: + 48 85 662 53 85, +48 5 662 53 80, telefon komórkowy: + 48 728 211 902, email: biuro@bmax.pl     

7.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jako Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

9.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.bmax.pl. Sprzedawca świadczy usługę sprzedaży Klientom towaru prezentowanego na stronach internetowych znajdujących się pod adresem wskazanym w zdaniu poprzednim.

2.    Sprzedawca porozumiewa się z Klientem telefonicznie na wskazany przez niego numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta.

3.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

4.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bmax.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7.    Klient zobowiązany jest do informowania sklepu B.MAX o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy. Korespondencja kierowana jest przez Sprzedawcę do Klienta na dane teleadresowe podane przez Klienta jako aktualne.

 

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest spełnienie wymagań technicznych opisanych w § 3 ust. 1, wejście na stronę www.bmax.pl. Ze Sklepu Internetowego można korzystać jako zarejestrowany Użytkownik lub bez konieczności rejestracji i zakładania konta w sklepie (należy tylko podać dane do wysyłki oraz adres mailowy)

2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.bmax.pl

3.    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Klauzuli informacyjnej RODO oraz podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy

5.    Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprze przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej sklep@bmax.pl, w treści której informuje o chęci rezygnacji z otrzymywania wiadomości.

 

§ 3 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1.    Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

2.    Dostęp do internetu;

3.    Komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą;

4.    Rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024x768;

5.    Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript 

6.     Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku.

7.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem konta Klienta należy:

a) Wejść na stronę internetową www.bmax.pl,

b) Założyć konto w Sklepie – należy nacisnąć przycisk “Zaloguj się” a następnie “Nie masz konta? Załóż je tutaj”, podać dane osobowe takie jak: adres e-mail, powtórzyć e-mail, podać hasło, powtórzyć hasło, zaznaczyć pole „Zapisz mnie do Newslettera” (opcjonalnie), zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności oraz Klauzulę informacyjną RODO. Po naciśnięciu przycisku “Zapisz” system automatycznie zaloguje na nowoutworzone konto klienta

c) Jeśli konto klienta jest już założone należy się zalogować naciskając przycisk “Zaloguj się” na stronie głównej sklepu, a następnie podać adres e-mail oraz hasło i na koniec znów nacisnąć przycisk “Zaloguj się”

d) Dokonać wyboru towaru – poprzez dodanie go do koszyka,

e) Po skompletowaniu towaru przejść do koszyka, gdzie można zmodyfikować wybrane produkty oraz ich ilość, wpisać posiadany kod promocyjny (kliknąć “Masz kod promocyjny?” – rozwinie się pole, gdzie należy go wpisać i kliknąć przycisk “Dodaj”),

f)   Po skompletowaniu koszyka należy nacisnąć przycisk “FINALIZACJA ZAMÓWIENIA (ZAKUP)” – Klient przeniesie się do szczegółów realizacji zamówienia, gdzie należy kolejno: podać adres do wysyłki (wypełniając wszystkie pola w sekcji “Twoje dane”) po kliknięciu przycisku “Zapisz” w sekcjach “Sposoby wysyłki” i „Metody płatności” otrzymamy listę dostępnych metod dostawy i płatności, które należy wybrać poprzez zaznaczenie konkretnej opcji,

g)  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia,

h)  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W celu uzupełnienia koszyka należy nacisnąć opcję “Powrót do zakupów” i kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,

i)    Można dodać komentarz do składanego zamówienia w polu pod podsumowaniem zamówienia,

j)    Koniecznie należy zaakceptować warunki  Regulaminu Polityki Prywatności oraz Klauzuli informacyjnej RODO.

k)   Na koniec należy nacisnąć przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ” – zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy.

8.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wykorzystania konta Klienta – tzw. “Szybki zakup” należy:

a) Wejść na stronę internetową www.bmax.pl,

b) Dokonać wyboru towaru – poprzez dodanie go do koszyka,

c) Po skompletowaniu towaru przejść do koszyka, gdzie można zmodyfikować wybrane produkty oraz ich ilość, wpisać posiadany kod promocyjny (kliknąć “Masz kod promocyjny?” – rozwinie się pole, gdzie należy go wpisać i kliknąć przycisk “Dodaj”),

d) Po skompletowaniu koszyka należy nacisnąć przycisk “FINALIZACJA ZAMÓWIENIA (ZAKUP)” – Klient przeniesie się do szczegółów realizacji zamówienia, gdzie należy kolejno wypełnić wszystkie pola w sekcji “Twoje dane”: dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail) oraz adres do wysyłki (po naciśnięciu przycisku “Podaj adres dostawy”), zaznaczyć pole akceptujące zapoznanie się z Polityką Prywatności i Klauzuli informacyjnej RODO,  kliknąć przycisk “Zapisz”

e) Wybrać najdogodniejszą spośród dostępnych metod dostawy i płatności,

f)   W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W celu uzupełnienia koszyka należy nacisnąć opcję “Powrót do zakupów” i kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,

g) Można dodać komentarz do składanego zamówienia w polu pod podsumowaniem zamówienia,

h) Koniecznie należy zaakceptować warunki Regulaminu.

i)   Na koniec należy nacisnąć przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ” – zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy.

j)   Naciśnięcie przez Klienta przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ” stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9.    Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się e-mailowo w terminie 72 godzin z Kupującym w celu potwierdzenia Zamówienia.

10.  Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, następuje gdy :

a) w przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy: wpłata gotówki zostanie zaksięgowania na rachunku Sprzedającego,

b) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze: Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Polityką Prywatności.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

13.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

§ 4  Ceny i formy płatności

 

1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2.    Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania Towarów z oferty, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

3.    Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Opcja zamówienia faktury jest dostępna:

a) W trakcie dokonywania szybkiego zakupu bez rejestracji, poprzez zaznaczenie „Chcę fakturę” i podanie danych do faktury,

b) Zalogowany Użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji „Chcę fakturę” na stronie, do której przejdzie po kliknięciu „Finalizacja zamówienia (ZAKUP).

4.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 

a)  gotówką przy odbiorze - należność pobiera przewoźnik (płatność za pobraniem możliwa jest tylko przy zamówieniach nie przekraczających kwoty 10.000,00 zł brutto), zapłata następuje gotówką w dniu doręczenia towaru,

b)  przelewem bankowym na konto Sprzedawcy (przedpłata całości wartości zamówienia podając numer zamówienia w tytule przelewu) - realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Sprzedawcy

c) płatności elektroniczne:  przelewy24.pl,;

d) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy – bez ograniczenia kwotowego

e) płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

5.    Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 13 zł do 246 zł i są zależne od gabarytu przysyłki oraz przewoźnika. Koszty wysyłki zależą od wagi i od wartości zamówionych artykułów i są podawane w trakcie składania zamówienia przez Klienta. Klient ma obowiązek uiszczenia kosztów wysyłki.

 

§ 5 Dostawa

 

1.     Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.

2.     Warunkiem dostawy Towaru do zamawiającego jest dostępność Towaru w magazynie dostawców sklepu. W przypadku niedostępności zamówionego przez Klienta Towaru kupujący zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie w ciągu 72 godzin od otrzymania zamówienia o możliwościach alternatywnych zamówień, wydłużeniu czasu oczekiwania, możliwości zakupu innego produktu o podobnych parametrach lub w podobnej cenie lub szansie anulowania zamówienia. W takim wypadku, umowa sprzedaży zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta akceptacji proponowanych zmian Umowy sprzedaży.

3.     Dostępne są następujące metody dostawy towaru:

a) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu – ul. Szosa Ełcka 13, 15-690 Białystok

b) wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.     W zależności od dostępności towaru w magazynie, Sprzedawca zrealizuje zamówienia Klienta poprzez wydanie towaru w terminie od 2 do 7 dni :

a)  w przypadku płatności za pobraniem od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia zgodnie z zasadami zawartymi w § 3.

b) w przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy - z podanym wcześniej numerem zamówienia 

5.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy(pouczenie), oraz faktury VAT w przypadkach wskazanych w § 4 pkt. 3. 

6.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotrze do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta.

7.    W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zarówno z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych, a także z powodu niemożności skontaktowania się z Klientem, Towar zostanie przesłany Sprzedającemu. W takim wypadku Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami zwrotu przesyłki naliczonymi przez firmę kurierską. Ponowne przesłanie Towaru Klientowi, na jego żądanie, nastąpi wyłącznie po uiszczeniu przez niego należności z tytułu dostawy Towaru do siedziby Sprzedającego, należności z tytułu przechowania Towaru (3% wartości zamówionego towaru, a także ponownej dostawy firmą kurierską.

8.    W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego lub Klienta - Przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, o którym mowa w § 6 pkt. 13 Regulaminu, ponowne przesłanie towaru Klientowi, na jego żądanie, nastąpi wyłącznie po uiszczeniu przez niego należności z tytułu dostawy towaru do siedziby Sprzedającego, a także ponownej dostawy firmą kurierską.

9.    Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm, którymi oklejona jest przesyłka. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, otwierania lub gdy taśmy są zerwane lub nieoryginalne, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Spisanie protokołu szkody jest obowiązkiem kuriera i nie może on odmówić jego spisania. W przypadku braku protokołu szkody reklamacje dotyczące uszkodzonego w transporcie towaru nie zostaną uwzględnione.

 

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

1.     Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna  niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jest dostępne w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna  niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować  Adama Krzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B.MAX Adam Krzewski ul. Szosa Ełcka 13, 15-690 Białystok, NIP: 542-171-06-12, Regon: 050449570, o swojej decyzji o odstąpieniu od  niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

4.     Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy proponowanego przez Sprzedawcę, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  jednak nie jest to obowiązkowe. Możliwe jest  również wypełnienie i przesłanie innego formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@bmax.pl

5.    W razie wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca prześle niezwłocznie Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na adres e-mail Konsumenta).

6.    W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

7.    Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.    Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później  niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyrażono zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

9.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.  Towar należy odesłać na adres: B.MAX Adam Krzewski ul. Szosa Ełcka 13, 15-690 Białystok.

11.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.  Koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy po odstąpieniu od umowy obciążają Konsumenta.

13. Postanowienia zawarte w pkt. 1-12, dotyczące Konsumenta, od dnia 1 stycznia 2021r. stosuje się również dla umów zawartych między Sprzedawcą a Klientem - Przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada on dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności, udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD).

 

§7 Reklamacje dotyczące Towarów

 

1.    Reklamacje należy zgłaszać w siedzibie Sprzedawcy B.MAX Krzewski sp.k. ul. Szosa Ełcka 13, 15-690 Białystok lub pod adresem email: sklep@bmax.pl. telefonicznie pod numerem kontaktowym: + 48 85 662 53 85, +48 85 662 53 80, numer telefonu komórkowego: +48 728 211 902.

2.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zakończeniu procedury reklamacji.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprawdzenia produktu w ciągu dwóch dni roboczych od przyjęcia zwrotu towaru do magazynu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

4.    W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. W pozostałych przypadkach koszty ponosi Klient.

5.    W przypadku  uwzględnienia reklamacji świadczenie należne z tego tytułu klientowi spełnione jest przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

6.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.    Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć B.MAX dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.

9.    Klient może złożyć zgłoszenie reklamacyjne na druku udostępnionym przez Sprzedawcę, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Możliwe jest  również wypełnienie i przesłanie innego formularza reklamacyjnego lub jakiekolwiek inne jednoznaczne zgłoszenie reklamacyjne, zawierające informacje wyszczególnione w §7 pkt 8, drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@bmax.pl

10. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2.    Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

4.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

5.     Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

§9 Dane osobowe

 

1.    Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez B.MAX Krzewski sp.k. z adresem siedziby: ul. Szosa Ełcka 13, 15-690 Białystok (administrator danych osobowych).

2.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

3.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie od Sprzedawcy.

4.    Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5.    Zalogowany Użytkownik może pobrać swoje dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę, poprzez kliknięcie w przycisk „MOJE DANE (RODO)” dostępny na jego koncie po zalogowaniu się oraz wybranie odpowiadającego mu formatu pliku pdf lub csv.

6.     Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.bmax.pl w Klauzuli informacyjnej RODO, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik r 4 do niniejszego Regulaminu..

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny. 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 4 – Polityka Prywatności